yabo亚博登陆

特許4967771号
電鋳技術を応用した微細コンタクト

プレス加工技術では実現できなかった端子の自由形状、超小型化と優れた特性を実現した微細コンタクトに関する主要特許

発明の背景

xiedaidianhuaをshiめとするqingbaojiqiのgaojinenghua・boxinghuaにbanい、それにyongいるコネクタなどのshizhuangbupinにduiしても、xiaoxinghua・boxinghuaがzhuijiされてきましたが、jicunのプレスjiagongjishuでshixiankenengなgouzaoにはxianjieがあるため、さらなるxiaoxinghuaがkunnanなzhuangkuangになっていました。

発明の概要

yabo亚博登陆このfamingは、dianzhujishuをyongいてxingchengしたコンタクトにguanするものであり、dianzhecengのhouみfangxiang(dianzhuのdianyayinjiafangxiang)にduiしてchuizhiなfangxiangにdanxingbianxingするようにバネをxingchengするとgongに、dianzhecengのhouみfangxiangにwaibubucaiとdaotongするjiedianをsheけたgouchengとしたものです。

電鋳技術を応用した微細コンタクト

このfamingによって、chaoxiaoxingでjiechuxinlaixingのgaoいコンタクトをtigongすることをkenengにしました。

yabo亚博登陆pdfファイルをごlanいただくには、adobe readerがbiyaoです。adobe readerはアドビシステムズzhushihuisheよりwuchangpeibuされています。