yabo亚博登陆

製品サポート

xianduanjishuを、もっとshenjinなcunzaiへ。zhipinにguanするサポートqingbaoをごshaojieします。

製品から探す

制御機器・FAシステムイメージ

制御機器・FAシステム

センサ、スイッチ、リレー、セーフティ、wendudiaojieqi、zhiyujiqiやfa(ファクトリーオートメーション)システムjiqiやサービスにより、zhizaoyeのものづくりgexinをグローバルにzhiyuanします。

電子部品イメージ

電子部品

yabo亚博登陆 dianzijigoubupinをzhongxinに、xiaoxingリレー、スイッチ、コネクタやmemsセンサなど、さまざまなdianzi・dianqijiqiにzuみこまれるコンポーネンツをtigongします。

社会システムイメージ

社会システム

jieのgonggongスペースをzhongxinとしたren々のshenghuoシーンにおいて、renやche、モノのzhuangtaiやbianhuaをセンシングし、anxin・anquan、kuaishi、huanjingといったjiazhiにbianえる、ソーシャルセンシング・ソリューションをtigongします。また、rutuishiguanliシステム・sheyuanzhengichuaをshiめとしたanxin・queshiなセキュリティをtigongします。

健康医療機器・サービスイメージ

健康医療機器・サービス

xueyajiやtizhongtizuchengji、tiwenji、huodongliangji、dizhoubozhiliaoqi、yiliaoguanxizhexiangけjiqiなど、jiatingでのjiankangguanliからyiliaoxianchangまで、jiankangなmuらしをサポートするshangpinをtigongします。

環境関連機器・ソリューションイメージ

環境関連機器・ソリューション

エネルギーのbianhuanjishuとzhiyujishuをyongいたchuangエネ、xuエネ、shengエネyabo亚博登陆 のtigongによりおkeyangのエネルギーxiaolvのzuidahuaにgongxianしています。

その他

yabo亚博登陆 が見つからない方は