yabo亚博登陆

制御機器・FAシステム

センサ

yabo亚博登陆zhizaoxianchangでqiきるyang々なbianhua(weizhi・changさ・duancha・bianwei・waiguanなど)をqueshiにjianchu・jiceし、fenxi・jiexiしduichuする、またはjianglaiのxianxiangのyuce・yufangにgongxianするセンシングjiqi。

スイッチ

wutiがjueまったweizhiにlaiたshiにdongzuoするマイクロスイッチなどのjianchuyongと、renがcaozuoするyaボタンスイッチなどのcaozuoyongをpinjianえ。

セーフティ

jixieやshebeiのanquanduiceにbiyaoなセーフティコンポーネント。jixiedeなガードのbisuojianchu、renのweixianquyuへのjinruquerenやanquanhuiluのgouzhuにshiyong。

リレー

yabo亚博登陆jidianqi。スイッチzhiyuされたrulidianqixinhaoをshouけquり、chulibuにbiyaoなdongzuodianqixinhaoをsongって、dianqihuiluをkaibiするzhuangzhi。

コントロール

yabo亚博登陆zhizaoxianchangのzuishizhiyuをtianするカウンタ、カムポジショナ、タイマ・タイムスイッチ、dianziwendudiaojieqiなどのruli/zhiyu/chuliji。

FAシステム機器

マシンコントロールをzhiえるプログラマブルコントローラ、モーション・weizhizhiyuコントローラ、およびshangweiシステムとのrongyiなqingbaojiaohuanをzhiえるネットワーク/ソフトウェアzhipin。

モーション/ドライブ

weizhizhiyuからgaoduなモーションzhiyuまでmudeにyingじてxuanべるコントローラ、サーボシステム。きめxiかなsuduzhiyuをxingうインバータgezhong。

ロボティクス

yabo亚博登陆フレキシブルshengchanラインをzhiえるロボットアーム、ロボットコントローラおよびビジョンシステム

省エネ支援/環境対策機器

yabo亚博登陆shengエネzhiyuanのためのdianlijianshijiqiとクリーンルームなどのhuanjingduiceのためのセンシングjiqi、コントロールjiqi。

電源/周辺機器他

yabo亚博登陆dianyuan・jingdianqiduicejiqi・baohujiqi・shengpeixian/shenggongshujiqi・guangyunsongjiqi・ソケット・dinレールなど、zhizaoxianchangのbiyaoにyingえるjiqi・bupin。

shengchanzhongle(yuding)pin、およびtuijiangdaitipinガイド(pdf)をごlanいただけます。

pdfファイルをごlanいただくには、adobe readerがbiyaoです。adobe readerはアドビシステムズzhushihuisheよりwuchangpeibuされています。